سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
واکاوی مفاهيم و نظريه‌های رايج توسعه و تجارب ايران و جهان: به سوی نظريه اسلامی ايرانی پيشرفت
سي‌ويكم ارديبهشت‌ماه و يكم خردادماه 1393

کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 
 فراخوان کنفرانس پیام رئیس مرکز پیام دبیر کنفرانس فهرست نویسندگانفهرست مقالات جستجوی مقالات
دومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بازگشت

محورهاي كنفرانس دوم

رويکرد کنفرانس به حوزه های پيشرفت، بنيادين و روش شناختی است و محورهای کنفرانس متناسب با عناوين انديشکده‌های مرکز الگوی اسلامی - ايرانی پيشرفت انتخاب شده است.

1- مفاهيم و مباني عمومی پيشرفت

1-1- روش شناسی نظريه های پيشرفت

1-2- مبانی اسلامی نظريه پيشرفت

1-3- ابعاد تاريخی، فرهنگی و تمدنی پيشرفت

2- پيشرفت و حوزه های معرفتی جهان اسلام

2-1- فقه و حقوق اسلامی

2-2-فلسفه

2-3- کلام

2-4- عرفان

2-5- ساير حوزه های معرفتی

3- اصول و ارکان پيشرفت

3-1- فکر و عقلانيت

3-2- علم

3-3- معنويت

3-4- عدالت

3-5- آزادی

4- اصول و مبانی پيشرفت در حوزه اجتماع

4-1- فلسفه اجتماعی و سنتهای الهی

4-2- جمعيت و نيروی انسانی

4-3- سلامت و تامين اجتماعی

4-4- خانواده

4-5- مسجد

5- اصول و مبانی پيشرفت در حوزه سياست

5-1- فلسفه سياسی

5-2- نظام سازی

5-3- امنيت و دفاع

5-4- قضا

5-5- سياست خارجی و ديپلماسی عمومی

6- اصول و مبانی پيشرفت در حوزه اقتصاد

6-1- نظريه های اقتصادی

6-2- فضای کسب و کار

6-3- چرخه نوآوری

6-4- آمايش بنيادين

6-5- آب، محيط زيست، امنيت غذايی و منابع طبيعی

6-6- معماری، شهرسازی، مسکن و حمل و نقل

7- اصول و مبانی پيشرفت در حوزه فرهنگ

7-1- فلسفه و نظريه های فرهنگی

7-2- تربيت

7-3- اخلاق

7-4- مناسک عبادی

7-5- رسانه و ارتباطات

8- ساير موضوعات مرتبط

 

© 1393 تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به مرکز  الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می باشد.
طراحی و برنامه نویسی: گروه طراحی کامل