سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
واکاوی مفاهيم و نظريه‌های رايج توسعه و تجارب ايران و جهان: به سوی نظريه اسلامی ايرانی پيشرفت
سي‌ويكم ارديبهشت‌ماه و يكم خردادماه 1393

کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 
 فراخوان کنفرانس پیام رئیس مرکز پیام دبیر کنفرانس فهرست نویسندگان فهرست مقالات جستجوی مقالات
سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت » فهرست مقالات بازگشت

توسعه و پيشرفت اجتماعي
* آسیب‌شناسی مدرنیزاسیون در ایران
* آسیب شناسی و ناپایداری توسعه اجتماعی در ایران
* ارزیابی تحلیلی وضعیّت و تحوّلات سبک زندگی در کشور در دهه اخیر؛ به سوی الگوی اسلامی ایرانی سبک زندگی
* الگوي پيشرفت اسلامي ايراني؛ در گرو رابطه دوسويه دين با توسعه
* امنیت اجتماعی به مثابه پایه پیشرفت اجتماعی بر طبق آیات قرآنی
* اندیشه‌ پیشرفت و الگوهای ارتباطات و توسعه‌ ملی در ایران
* بررسي تطبيقي آراي نظريه‌پردازان ايراني درباره توسعه
* بررسی جامعه‌شناختی شاخص‌های پیشرفت و توسعه در جامعه اسلامی ایرانی
* بررسی رابطه نوع دینداری با نگرش به عدالت اجتماعی
* بررسی و تحلیل آراء و نظرات احمد اشرف در باب موانع تاریخی توسعه در ایران
* تاثیر پذیری شهرهای اسلامی از گردشگری شهری، با رویکرد توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی شهر تهران)
* تبیین الگوی بهینه مدیریت روستایی در ایران
* توسعه اجتماعی و سالمندی جمعیّت: بحران یا فرصت بررسی ابعاد جهانی سالمندی جمعیّت و توسعه اجتماعی
* جایگاه زنان در برنامه های توسعه: مقایسه کشورهای اسلامی (کشورهای عضو کنفرانس اسلامی) با تاکید بر ایران
* چالش های علوم اجتماعی در تبیین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
* درآمدی بر تحلیل مقایسه ای الگوهای توسعه شهری در کشورهای اسلامی و غربی
* رابطه خلقیات ایرانی و عدم پیشرفت کشور در نظریه اندیشمندان ایرانی
* رویکرد مارپیچ تکاملی به تحقق الگوی اسلامیایرانی پیشرفت؛ آسیب شناسی رویکردهای موجود و پیشنهاد رویکرد جایگزین
* زنان در پساتوسعه؛ رویکرد انتقادی زنان به توسعه
* سیر تحولات تاریخی شهر در قلمرو و فرهنگ اسلامی با تاکید بر ماهیت کالبدی شهر اسلامی ایرانی
* عقب‌ماندگی و توسعه در ایران
* علل عقب ماندگی ایران نسبت به غرب
* کدام علم و فرهنگ؛ توسعه به معناي الگوي غربي يا بومي‌گرايي و نفي الگوي غربي
* گذر به پساپایداری: رویکرد انتقادی به توسعه پایدار بسان یک ایدئولوژی
* معرفي و ارزیابی مدل‌هایی از توسعه نزد اندیشمندان مسلمان
* موانع معرفتی بوم اندیشی توسعه در ایران
* نقدی بر دو الگوی شرقی و غربی توسعه و ضرورت طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
* نقد نظریه های توسعه و ارائه الگوی پیشرفت خاص تمدن اسلامی با بهره گیری از الگوی تمدن سید جمال الدین اسدآبادی
* واکاوی انتقادی توسعه پایدار
* همراهی مثلث فرهنگ، جنسیت و آموزش در فرایند توسعه انسانی


 

© 1393 تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به مرکز  الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می باشد.
طراحی و برنامه نویسی: گروه طراحی کامل