سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
واکاوی مفاهيم و نظريه‌های رايج توسعه و تجارب ايران و جهان: به سوی نظريه اسلامی ايرانی پيشرفت
سي‌ويكم ارديبهشت‌ماه و يكم خردادماه 1393

کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 
 فراخوان کنفرانس پیام رئیس مرکز پیام دبیر کنفرانس فهرست نویسندگان فهرست مقالات جستجوی مقالات
سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت » فهرست مقالات بازگشت

توسعه و پيشرفت اقتصادي
* آیا سیاست‌ها و نظریه‌های متعارف اقتصادی، ظرفیت و قابلیت بکارگیری در ج. ا. ایران را دارند؟
* اجماع واشنگتن و توسعه اقتصادی
* اصلاح اقتصاد بخش عمومی: محور اساسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
* الگوي اقتصاد مقاومتي مبتنی بر اصول اسلام و قرآن
* بحران در سیاستهای توسعه اقتصادی و راهکارهای جایگزین
* بررسی عناصر و زمینه های پیشرفت اقتصادی در کشور با رویکرد اسلامی ایرانی
* بررسی تحلیلی اندیشه دکتر حسین عظیمی آرانی در باب توسعه کشور
* تحلیل الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (مطالعه موردی: الگوی تأمین مالی اسلامی)
* تحلیل و ارزیابی نظریه‌های دکتر محمود سریع‌القلم در مورد توسعه و توسعه‌یافتگی در ایران
* چالش‌ نظام‌های اقتصادی متعارف
* چالش‌های جدید فراروی امنیت‌ غذایی در جهان و پیشگیری از اثرات آن بر توسعه آتی کشور با تکیه بر الگوی بومی و اسلامی
* دولت رانتیر و چالش های تحقق اهداف اقتصادی حکومت اسلامی
* دیدمانی نوین در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
* رویکردی اسلامی به بررسی بخش خصوصی در نظریات رایج توسعه اقتصادی با توجه به ماهیت عینی مالکیت خصوصی سرمایه نقدی در نظام سرمایه داری
* سيري بر مفاهيم توسعه اقتصادي از رشد تا پايداري؛ تطابق‏پذيري با رويكرد اسلامي
* طرحی برای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر اساس تجربه توسعه اقتصادی اجتماعی ژاپن و کره جنوبی
* ماتریالیسمِ سرمایه از توضیحِ پیشرفتِ مدرن قاصر است؛ شرحی بر نظریۀ اقتصاددان معاصر، دیردره مک‌کلاسکی
* نقد تعریف توسعه اقتصادی رایج و تبیین مفهوم پیشرفت اقتصادی توحیدی و الحادی از دیدگاه قرآن کریم
* نقش توجيه ربا در فرآيند توسعه اقتصادی غرب (نقد قرائت‌هاي جديد از بهره بانكي در چارچوب اسلامي)
* واکاوی علمی و دانشی ایجاد حماسه اقتصادی برگرفته از اقتصاد اسلامی در کشور
* واکاوی مفهوم و جایگاه نظام مالی اسلامی در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
* واکاوی قابلیت‌های بخش كشاورزي در پيشرفت اقتصادی ایران اسلامی
* وجوب اعتبار الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از دو چالش بزرگ اقتصاد سرمایه داری
* نقش نهادها در فرایند پیشرفت و توسعه؛ رویکرد اسلامی به آن (مطالعه موردی: نقش دولت، فرهنگ و نظام آموزشی با نگاهی تاریخی)

 

© 1393 تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به مرکز  الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می باشد.
طراحی و برنامه نویسی: گروه طراحی کامل